:
 
 

UP2DANCE Project - Европейска квалификационна рамка и организиране на кръгли маси

109720681 126094412503549 8831838523157589080 o

Първа транснационална среща и EQF

Проектът UP2DANCE - колаборация между Balletto di Roma (Италия), Derida Dance Center (България), Magenta Consultoria (Испания), Polish Dance Theatre (Полша), ICK (Холандия) и  Companhia de Dança de Almada (Португалия) с финансовата подкрепа на Програма Еразмус + на Европейския съюз, продължи с онлайн тренинг програма поради пандемичната обстановка.

Първоначално тренингът трябваше да се проведе през март 2020 г. в Хихон, Испания, където щяха да присъстват по двама представители от всяка партньорска организация, но предвид ситуацията, бе адаптиран към онлайн Скайп срещи, водени от представители на Magenta Consultoria.

Програмата на тренингът включи лекции и дискусии за: 

    • Европейска квалификационна рамка (EQF);
    • Mногоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите  (ESCO);
    • Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET);
    • Европейска референтна рамка за качество в професионалното образование и обучение (ЕQAVET - Осигуряване на качество в професионалното образование и обучение).

Целта на обучението бе да запознае партньорите със съществуващите инструменти, които биха могли да се използват по отношение на актуализиране на професионалните профили към съвременния танц и по този начин да се създаде равна работна среда.

По отношение на посоченото по-горе, един от най-важните инструменти, които ще бъдат използвани при реализацията на проекта UP2DANCE, би бил EQF, чиято цел е да подобри прозрачността и съпоставимостта на квалификацията на хората.

Европейската квалификационна рамка (EQF) има за цел да свърже по-добре различните национални квалификационни системи, действащи като устройство за превод в полза на работодатели и индивиди за по-добро разбиране на квалификациите от различни страни от ЕС, като по този начин улеснява работата, обучението или наемането на персонал в чужбина.

Ползите от EQF  биха могли да се видят както за хората, така и за работодателите по отношение на по-доброто разбиране на квалификациите - какво трябва да знаят, разбират и да могат да правят. Чрез рамката става ясно нивото на тяхната квалификация във всички европейски страни и как е свързано с други страни. EQF прави възможно сравняването и интерпретирането на квалификациите от различни страни и институции; разбирането на значимостта на собствената квалификация и това как  съответства на нуждите на компанията или сектора; улеснява намирането на работа или участието в по-нататъшно обучение.

Artboard 1

Стратегия за провеждане на кръгли маси

След провеждането на тренинга и няколко онлайн срещи, реализатията на проекта UP2DANCE продължи с развитието на стратегия за организиране на кръгли маси на теми свързани с професиналните танцови профили: 

    • Танцьор;
    • Танцов учител;
    • Хореограф;
    • Асистент хореограф.

Стратегията се състои от три фази:

Първа фаза: Проучване и подготовка на кръглите маси:

Проучване – Всеки партньор ще предприеме предварително изследване, за да подготви кръглите маси. (разглеждане на адресираните роли; брейнсторминг с фокус заинтересованите страни).

По-специално, кръглите маси ще включват следните целеви групи:
     • Осигуряващи професионално образование и обучение (средни и висши учебни заведения, частни доставчици на курсове, професионални училища и др.);
     • Лица, определящи политиката (местни, регионални и национални власти, свързани основно с образованието и обучението и с признаването на професионални квалификации);
     • Представители на танцовия сектор.

Дискусия сред партньорите –  Дискусия по отношение на получените резултати от предварително проведеното проучване.

Втора фаза: Имплементиране на кръглите маси

Поради COVID-19, кръглите маси бяха адаптирани към онлайн такива. Ако условията се променят, разбира се, партньорите ще се върнат към осъществяването на физически кръгли маси.

Спрямо идентифицираните от всички партньори профили (танцьор, танцов учител, хореограф и асистент хореограф), ще бъдат проведени 4 кръгли маси във всяка страна. Всяка кръгла маса ще включва: вътрешен персонал на всеки партньор (танцьори, артисти, мениджмънт, обучители и техници); трети страни и външни заинтересовани страни. В случай, че партньорите искат да обсъдят с по-широка аудитория, те могат да планират въпросници или индивидуални интервюта.

Във всяка среща ще бъдат адресирани следните теми:

1. Представяне на участващите заинтересовани страни;
2. Представяне на целите на проектите заедно с целите на съответната кръгла маса;
3. Дискусия по отношение на профила:
    • Определяне на ролята и на компетенциите, които тя трябва да има;
    • Субекти, които официално удостоверяват ролята (признаване на професионални квалификации);
    • Валидиране на EQF (знания, компетенции и умения);
    • Идентифициране на нуждите и компетенциите, които не са обхванати от официалната система за обучение, и дефицитите, които трябва да бъдат преодолени;
    • Възможни препоръки и нови методи за справяне с несъответствията между квалификационните рамки и съвременните професионални фигури.
4. Заключения и съгласие относно основните постигнати резултати.

Трета фаза: Финални доклади

Партньорите ще създадат финални доклади с обратна връзка/заключения, до които се достига при провеждането на кръглите маси.

Стартиране на кръглите маси

1000 Almada-logo-presentation-balck

Първата кръгла маса ще бъде организирана от Companhia de Dança de Almada (Португалия) и ще се фокусира върху профила на професионалния танцьор, като заглавието ѝ ще бъде: „Професионализация на танцьора: ролята на училищата по изкуства, специализирани в танца“. Tя ще се проведе на 22-ри юли, 2020 г. в Zoom от 18 до 20 ч. 

Събитието ще бъде модерирано от Ана Макара и ще се проведе с  активното участие на:
     • Сузана Родригез (Танцова школа Ana Mangericão);
     • Мадалена Ксавие (Escola Superior de Dança);
     • Албино Мура (Lugar Presente - Escola de Dança);
     • Кристина Перейра (школа за танцови изкуства на Националната консерватория);
     • Карла Албукиерке (Ca.DA Escola);

Поканени са и представители на професионални асоциации, които могат да допринесат за този процес:
    • Луиза Карлес (1st Position Association);
    • Педро Фидалго Маркез (Pro-association of dance professionals);
    • Администрация, преподавателски състав и танцьори на училище Ca.DA и избрани професионалисти в сферата на танца.

Останалите партньори ще проведат кръглите маси в рамките на месеците август – септември.

За повече информация следете фейсбук страницата на проекта @up2danceproject, която бе създадена в началото на юли.

up2dancelogos