:
 
 

UP2DANCE Актуализиране на професионални профили към съвременния танц

Up2Dance logo png

Проектът UP2DANCE има за цел да изследва дълбоките промени, настъпили в системата на съвременния танц през последните 20 години, които могат да се считат като революция, все още оказваща влияние на целия танцов свят.  

 

 

Танцовите компании, които желаят да диференцират своите предложения срещат многобройни предизвикателства, но основните са: 
• Нуждите от предефиниране на  на учебните програми и обща актуализация на програмите за обучение в съответствие с най-новите тенденции;
• Визията за танца в Югоизточна Европа все още е строго свързана с класическия балет, като този начин предотвратява както професионалистите, така и публиката от реално преминаване към съвременните танцови езици;
• Професионалистите, работещи в областта, трябва да се справят с новите езици и методологии, които често не съответстват на традиционното им обучение;
• Ситуацията в Европа въобще не е хомогенна: Северните европейски страни са приели почти изцяло съвременността и сега работят с промяната. В Югоизточна Европа тези нови езици и подходи все още нямат подходящо разпространение в програмите за професионално обучение и не водят до дефиниране на нови учебни програми;
• Курсовете за професионално обучение все още се основават на остарели програми и модели, предназначени за други сектори. В резултат на това признаването на професионални фигури все още е оскъдно и фрагментирано, което има отрицателни последици за трудоспособността на професионалистите.
В този смисъл, UP2DANCE цели да подкрепи модернизацията на системите за образование и обучение, по-специално чрез по-добро използване на инструментите на ЕС за прозрачност и признаване и обмен на добри практики, свързани с танцовата индустрия на европейско равнище, за да се засили процесът на хармонизиране и актуализиране на учебните програми на професионалните профили според изискванията на съвременния сценарий.
Проектът е подкрепен от Програма ERASMUS+ Program на Европейския съюз и се реализира в партньорство между Balletto di Roma (Италия), Derida Dance Center (България), Magenta Consultoria (Испания), Polish Dance Theatre (Полша), ICK (Нидерландия) and Companhia de Dança de Almada (Протугалия), като стартира със среща в Полша (от 15-ти до 18-ти януари 2020 г.).
Срещата започна с представяне на всички партньори и техните организации, заедно с основните дейности, свързани с провежданите от тях програми за обучение, както и представяне на самия проект.
В резултат на дискусия и брейн сторминг бяха направени следните изводи:
• Съвременният танц понижава бариерите сред практиките и ролите и по този начин провокира необходимостта от нови дефиниции във връзка с описание на нови роли. 
• Основната цел на проекта UP2DANCE е да насърчи обмена на добри практики на сътрудничество на равнище ЕС, по-специално по отношение на развитието на специфични умения за съвременните танцови професии днес и утре.
Основната дейност, която трябва да се предприеме, е провеждането на 6 кръгли маси, предвидени с местни, регионални или национални заинтересовани страни и целящи да открият състоянието на техниката при разпознаването на ролите, да обсъдят компетенциите и вида на обучението на различни нива, да откриват пропуски и да правят сравнителен анализ. 
Въз основа на дискусиите, партньорите задълбочиха размислите и стигнаха до следната споделена дефиниция: Основната цел на проекта UP2DANCE е да насърчи обмена на добри практики на сътрудничество на ниво ЕС, по-специално по отношение на развитието на специфични умения за танцовите професии днес и утре.