:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

ѕќЋ»“» ј «ј ѕќ¬≈–»“≈ЋЌќ—“

23.05.2018 г.

 

1. «а този документ

Ќасто€щата ѕолитика за поверителност има за цел да ¬и запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме ¬аши лични данни, когато посещавате наши€ уебсайт и закупувате и/или ползвате услугите, които предлагаме.

“ук можете да намерите информаци€ за това какви ¬аши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предостав€ме, какви са ¬ашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорни€ орган по защита на личните данни.

ћол€, обърнете внимание, че този документ се отнас€ единствено до обработването на посочените по-долу лични данни, които събираме при посещението на уебсайта www.derida-dance.com /при предостав€ните от нас услуги, които могат да бъдат закупени/резервирани през този уебсайт./, както и личните данни, които предостав€те на рецепци€ при посещение на центъра. јко посещавате други наши уебсайтове и/или използвате други наши услуги, за целите на които събираме и обработваме ¬аши лични данни, е възможно да използваме същите и/или други категории ¬аши лични данни за други цели и по друг начин. ¬ такива случаи за ¬ас ще бъде на разположение друга политика за поверителност, даващо релевантна информаци€ за обработването на ¬аши лични данни във връзка с такива други уебсайтове и/или услуги.

 

2. «а кого е предназначен този документ?

“ова ”ведомление е предназначено за следните категории лица, чиито данни обработваме:

1. ѕосетители на наши€ уебсайт www.derida-dance.com

2. Ћица, които закупуват/резервират услуги през уебсайта www.derida-dance.com  или са ползватели на такава услуга.

3. Ћица, които ползват закупените през уебсайта www.derida-dance.com услуги

4. Ћица, които са се абонирали за наши€ информационен бюлетин (newsletter)

5. Ћица, които се свързват с нас по телефона или през чата на уебсайта ни.

6. Ћица, които посещават Derida Dance Center.

 

¬ъзможно е ¬ие да попадате само в една категори€ субекти на данни, в две категории или във всички категории.

јко ¬ие сте единствени€т ползвател на закупена услуга, мол€ обърнете специално внимание на т. 10 по-долу. ћол€, също имайте предвид, че извън посочени€ раздел, в останалата част на документа ¬и наричаме Дтрето лицеУ или Дползвател на услугатаУ.

 

3.  ои сме ние?

Ќие сме Д ƒерида ƒенсФ ≈ќќƒ, вписано в търговски€ регистър с ≈»  115854139. Ќие събираме и обработваме ¬ашите лични данни като администратор на лични данни съгласно ќбщи€ регламент относно защитата на данните (–егламент (≈—) 2016/679).

ћожете да се свържете с нас на телефон 0876950008, както и да ни пишете на адрес гр. —офи€, бул. —ливница є 245, или имейл адрес –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. .

ѕо всички въпроси, свързани с обработката на ¬аши лични данни, можете да се свързвате и с нашето длъжностно лице по защита на данните на телефон  0876950008, както и да му пишете на адрес гр. —офи€, бул. —ливница є 245 или на имейл адрес –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. .

 

4.  акви данни събираме и за какви цели ги използваме?

—ъбираме различни категории данни в зависимост от целта, за ко€то обработваме същите, напр., за да изпълним задължени€та си по договора за услугата, ко€то сте закупили от нас, за да ¬и предложим по-добро клиентско обслужване, за да ¬и изпращаме релевантна за ¬ас информаци€ за други подобни услуги, които предлагаме, както и когато ¬ие сте поискали или сте се съгласили със събирането и обработката на съответните данни. 

 

4.1. ƒанни, които обработваме когато посещавате наши€ уебсайт

 огато посещавате наши€ уебсайт, www.derida Ц dance.com, независимо от това дали решите да закупите н€ко€ от услугите, които предлагаме, е възможно да събираме данни за ¬ашето използване на уебсайта, чрез така наречените ДбисквиткиУ (cookies). Ѕисквитките са малки текстови файлове, които се запомн€т на ¬аши€ компютър или мобилно устройство при първото ¬и посещение на уебсайта ни.

„аст от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни (без т€х той н€ма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информаци€ за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават повече). ѕосочените категории бисквитки не събират лични данни.

ƒруга част от използваните бисквитки имат за цел да подобр€ват усещането на потребител€ при използването на уебсайта (като запомн€т ¬ашите предпочитани€, напр. използван език, местоположение, големина на шрифта). “е не прослед€ват сърфирането ¬и на други уебсайтове.

ѕоследната категори€ бисквитки, т.нар. Дрекламни бисквиткиУ, събират информаци€ за навиците ¬и при сърфиране в интернет, включително сайтовете, които посещавате, за да можем да ¬и предлагаме продукти, които см€таме, че може да са подход€щи за ¬ас (напр. чрез банери и други реклами във ‘ейсбук и други сайтове, които посещавате). »зползваме последните две категории бисквитки въз основа на легитимни€ ни интерес да установ€ваме предпочитани€та на нашите клиенти, за да им предлагаме продукти, които в най-гол€ма степен отговар€т на техните потребности и желани€.

 

4.2. ƒанни, които обработваме при сключването и изпълнението на договор за услуга

 огато закупувате услуга през наши€ уебсайт или на м€сто в Derida Dance Center, ¬ие сключвате договор с нас за предостав€нето на тази услуга. јко сте посочили като ползвател на услугата трето лице, това трето лице също става страна по договора за услуга и за нас възникват задължени€ и към третото лице.

ѕри закупуването на услуга oт нас, ние събираме от ¬ас следните категории лични данни, които са необходими за изпълнението на задължени€та ни по договора за услуга към ¬ас и към посоченото от ¬ас трето лице:

1. ¬ашето име и името на третото лице (за да идентифицираме наши€ клиент);

2. ¬аши€ имейл адрес (за да ¬и потвърдим обсто€телства, свързани с избраната /резервирана услига, напр. завършването или пром€ната ?);

3. ¬аши€ телефонен номер (за да се свържем с ¬ас в случай на нужда във връзка с пром€на на график или други обсто€телства свързани със закупената от вас услуга или резерваци€).

 

ѕредостав€нето на горната информаци€ е задължително с оглед сключването и изпълнението на съответни€ договор за услуга. јко тази информаци€ не ни бъде предоставена, н€ма да можем да сключим и изпълним договора за услуга. ѕравното основание за обработката на посочените категории лични данни е сключването и изпълнението на договора за услуга.

—лед закупуването на ваучер за услуга ще продължим да пазим вашите имена, телефон, имейл адрес и истори€ на покупките ¬и в продължение на 60 месеца от последната покупка. јко не направите нова покупка в рамките на този период, вашите лични данни ще бъдат изтрити.

 

4.3. ƒанни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти

 лиентски профили. јко сте закупил и/или ползвал от нас услуга, ние ще продължим да пазим информаци€ за ¬ас и след като предоставим съответната услуга Ц ¬ашето име, имейл адрес, телефонен номер, истори€ на покупките ¬и и данните, събрани от ползвател€ на услугата. ѕравим това поради две причини.

ќт една страна, тази информаци€ ни е необходима, за да можем да докажем обсто€телства, свързани с поръчването и предостав€нето на услугата в случай на ¬аши претенции или претенции на ползвател€ на услугата, ко€то сме предоставили. »нформаци€та е възможно да ни бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, пред който тр€бва да докажем предостав€нето на услугата и други обсто€телства, свързани с не€ (напр. пред  омиси€та за защита на потребителите, Ќационалната агенци€ за приходите и т.н.). Ћегитимни€т ни интерес в този случай е защитата ни срещу ¬аши претенции, претенции на ползватели на услуги, държавни органи и други трети лица.

ќт друга страна, можем да използваме отнас€щата се до ¬ас информаци€, за да поддържаме ¬аш клиентски профил, чрез който прослед€ваме интереса ¬и към нашите услуги, както и ¬ашата удовлетвореност от т€х. ¬ този случай извършваме обработка на данните ¬и въз основа на легитимни€ ни интерес да прослед€ваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите услуги и да подобр€ваме предложени€та си за т€х въз основа на обратната връзка, ко€то получаваме от т€х

» в двете горни хипотези ще съхран€ваме ¬ашата информаци€ до изтичането на погасителната давност, с ко€то се погас€ват публичните задължени€ съгласно ƒанъчно-осигурителни€ процесуален кодекс Ц за период от 6 години, считано от началото на годината, следваща годината, през ко€то сте закупили последната услуга.

 

4.4. ƒанни, които обработваме за целите на наши€ информационен бюлетин

Ќаши€т уебсайт ¬и предлага възможност да ¬и изпращаме актуални предложени€ за услуги, които предлагаме, като се абонирате за наши€ информационен бюлетин (newsletter). «а целта е необходимо да предоставите единствено ¬аши€ имейл адрес (включително когато вече разполагаме със същи€ и го обработваме за друга цел, описана по-горе). ќбработваме тази категори€ лични данни въз основа на легитимни€ ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуалните продукти, оферти и промоции, които предлагаме. ќбработваме тези данни и въз основа на ¬ашето съгласие да получавате информационни бюлетини, което сте изразили с въвеждането на имейл адреса си и натискането на бутона за абониране.

ћожете по вс€ко време лесно да се откажете от абонамента като кликнете върху бутона Дќтпиши меУ във всеки информационен бюлетин, който ¬и изпращаме.

јко н€маме друго основание да обработваме имейл адреса ¬и съгласно тази т. 4, ще го изтрием при отписването ¬и от абонамента за информационни€ ни бюлетин.

 

5.  ак използваме ¬ашите данни?

»зползваме ¬ашите лични данни единствено и само за целите, посочени в т. 4. ¬ъпреки че определени характеристики на данните, които ни предостав€те, могат да са индикаци€ за допълнителна лична информаци€ (напр. името ¬и може да бъде индикаци€ и за религиозна принадлежност, имейл адресът ¬и може да бъде индикаци€ за свързаност с дадена организаци€ и т.н.), ние не следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за ¬ас, с цел профилирането ¬и, извличането на допълнителна информаци€, категоризирането ¬и по н€какъв начин или вземането на автоматизирани решени€, които да имат правни последици за ¬ас или да ¬и зас€гат по друг начин.

 

6. Ќа кого предостав€ме данните ¬и?

Ќие се отнас€ме към личните ¬и данни изключително сериозно. ¬ рамките на нашата организаци€ достъп до личните ¬и данни имат само служители, чиито непосредствени задължени€ са свързани с дейностите, за целите на които съответните лични данни се обработват.

»звън нашата организаци€ е възможно да предоставим личните ¬и данни на следните категории получатели:

1. ѕодизпълнителите, които използваме, за да предоставим закупените от ¬ас услуги.

2. ќрганизации, на които сме възложили отделни дейности по обработка на данните (напр. организациите, чиито софтуер използваме за управление на клиентска информаци€, за съхранението и изпращането на имейли с информационните ни бюлетини и т.н.). “ова са организации, които във всички случаи действат единствено по нареждане на ƒерида ƒенс ќќƒ и нито използват личните ¬и данни за собствени цели, нито ги предостав€т на трети лица.

3. –екламни мрежи, чиито т.нар. Дрекламни бисквиткиУ сте разрешили при посещението си на наши€ уебсайт (напр. Facebook, Google). Ћичните данни, които е възможно да бъдат споделени с такива организации, са единствено категориите данни, които съответните бисквитки събират. 

 

»знас€ме ли данните ¬и извън ≈вропейски€ съюз?

 ъм датата на насто€щата ѕолитика само малка част от личните ¬и данни се обработват извън територи€та на ≈вропейски€ съюз и ≈вропейското икономическо пространство.

MailChimp, организаци€та, ко€то притежава платформата за управление на имейл кампании, ко€то използваме, е базирана в јтланта, —јў. “ова означава, че ¬ашите лични данни, които събираме и обработваме за целите на изпращането на информационните ни бюлетини, се съхран€ват и обработват на сървъри на платформата за управление на имейл кампании, които се намират на територи€та на —јў. —ъгласно чл. 1 от –ешение за изпълнение (≈—) 2016/1250 на  омиси€та на ≈— от 12 юли 2016 г. —јў е държава, ко€то гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в —јў, включени в списъка към ўита за личните данни в отношени€та между ≈— и —јў, който се поддържа и се предостав€ за публичен достъп от ћинистерството на търгови€та на —јў. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигур€ва защита на личните ¬и данни в —јў съгласно всички приложими изисквани€ на европейското законодателство. 

 

 ак защитаваме личните ¬и данни?

Ќие полагаме големи усили€, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашите електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни. «а тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

1. »зползваме защитени уебсайтове, през които събираме ¬ашите лични данни;

2. »звършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотврат€ването на неразрешен достъп до системите, които използваме;

3. ƒостъп до личните ¬и данни в рамките на нашата организаци€ имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществ€ването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;

4. ¬ключваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни;

5. »зползваме само такива организации, на които възлагаме обработката на лични данни, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регул€рни одити за съответствие.

 

9. ¬ашите права във връзка с обработването на ¬аши лични данни

 ато субект на ¬ашите лични данни ¬ие имате редица права, насочени към ƒерида ƒенс ќќƒ като администратор на данните. ќписание на тези права и редът за упражн€ването им са посочени по-долу в този раздел.

¬сички посочени права можете да упражните чрез писмено за€вление до ƒерида ƒенс ќќƒ в свободен текст, отправено лично от ¬ас или от изрично упълномощено от ¬ас лице.

ћожете да изпратите съответното за€вление на пощенски€ адрес или имейл адреса на нашето длъжностно лице по защита на данните, посочени в т. 3 по-горе.  огато за€влението се подава по електронен път, същото тр€бва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. ўе отговорим на за€влението ¬и във възможно най-кратък срок, който във всички случаи н€ма на надвишава един месец.

ћол€ да имате предвид, че н€ма да изпълним направено от ¬аше име искане, ако не можем да се уверим, че искането действително изхожда от ¬ас (възможно е, например, да не можем да се уверим от за€вление, оправено по пощата, че ¬ие сте действителни€ изпращач на съобщението). «атова, в определени случаи е възможно да ¬и помолим да представите за€влението на м€сто в танцови€ център (за да можем да ¬и идентифицираме).

 

 9.1. ѕраво на достъп до ¬ашите лични данни

¬ие имате право да получите от нас информаци€ за това дали обработваме лични данни, свързани с ¬ас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни, както и до информаци€ за:

1.  атегориите лични данни, които се обработват;

2. ÷лите на обработването;

3. ѕолучателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

4.  огато е възможно, предвидени€ срок, за който ще се съхран€ват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определ€нето на този срок;

5. —ъществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с ¬ас, или да се направи възражение срещу такова обработване;

6. ѕравото ¬и на жалба до надзорен орган;

7.  огато личните данни не се събират от ¬ас, вс€каква налична информаци€ за техни€ източник;

8. —ъществуването на автоматизирано вземане на решени€, включително профилиране, както и допълнителна информаци€ за това в предвидените от закона случаи.

ўе ¬и предоставим безплатно копие от ¬ашите лични данни, които обработваме, както и информаци€та, посочена в горни€ списък. јко поискате допълнителни копи€ от данните, е възможно да определим разумна такса за вс€ко такова допълнително копие въз основа на административните разходи за създаването му.

 

 9.2. ѕраво на коригиране

јко см€тате, че личните данни, които обработваме за ¬ас, са неточни, имате право да поискате да коригираме без ненужно забав€не неточните лични данни.  огато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

 

 9.3. ѕраво на оттегл€не на съгласие

 огато обработваме ¬аши лични данни въз основа на предоставено от ¬ас съгласие, ¬ие можете по вс€ко време да оттеглите предоставеното съгласие. —лед оттегл€нето на съгласието ¬и ще преустановим дейностите по обработка на личните ¬и данни, обработвани въз основа на съгласието ¬и, като оттегл€нето на съгласието н€ма да зас€га законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Ќезависимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице н€кое от изключени€та по т. 9.5 (напр. данните са ни необходими, за да ¬и предоставим услуга, ко€то сте закупили от нас).

 

 9.4. ѕраво на възражение срещу обработването

¬ие имате право да възразите срещу обработката на ¬аши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато см€тате, че във ¬аши€ конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на ¬ашите интереси, права и свободи. ¬ такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основани€ за обработването, които имат предимство пред ¬ашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установ€ването, упражн€ването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.

 огато обработваме ¬аши лични данни за целите на директни€ маркетинг (какъвто е случа€т с обработката на данни за целите на изпращането на електронни бюлетини), можете да възразите срещу тази обработка на данни, в който случай ние незабавно ще € преустановим. ќсвен чрез за€вление в този смисъл, можете да ни покажете желанието си да прекратим обработката за целите на изпращането на електронни бюлетини и като се отпишете от абонамента за всички електронни бюлетини чрез хипервръзката (линк) за отписване, ко€то е част от всеки имейл, с който ¬и изпращаме електронен бюлетин.

 

 9.5. ѕраво на изтриване на лични данни

ќбщо правило. ¬ие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с ¬ас лични данни без ненужно забав€не, а ние сме длъжни да изтрием без ненужно забав€не личните ¬и данни, когато е приложимо н€кое от посочените по-долу основани€:

1. Ћичните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

2. ¬ие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на ¬ашето съгласие, и н€ма друго правно основание за обработването;

3. ¬ие сте възразили срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и ние н€маме легитимни основани€ за обработването, които да имат преимущество пред ¬ашите интереси, права и свободи;

4. Ћичните данни са били обработвани незаконосъобразно;

5. Ћичните данни тр€бва да бъдат изтрити с цел спазването на наше законово задължение.

»зключени€ от правилото. ѕравото ¬и да искате изтриване на личните ¬и данни не се прилага, съответно ние н€маме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

1. «а упражн€ване на правото на свобода на израз€ването и правото на информаци€;

2. «а спазване на наше законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражн€ването на официални правомощи€, които са предоставени на ƒерида ƒенс ќќƒ;

3. ѕо причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от ќбщи€ регламент относно защитата на данните;

4. «а целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвани€ или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ќбщи€ регламент относно защитата на данните, доколкото съществува веро€тност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

5. «а установ€ването, упражн€ването или защитата на правни претенции.

 

 

9.6. ѕраво на ограничаване на обработването

¬ посочените по-долу случаи имате право да поискате от нас временно да спрем вс€ка друга обработка на личните ¬и данни с изключение на т€хното съхранение:

1.  огато оспорвате точността на личните ¬и данни Ц за срок, който ни позвол€ва да проверим точността на личните данни;

2.  огато обработването е неправомерно, но ¬ие не желаете личните ¬и данни да бъдат изтрити, а искате вместо това ограничаване на използването им;

3.  огато не се нуждаем повече от личните ¬и данни за целите на обработването, но ¬ие ги изисквате за установ€ването, упражн€ването или защитата на правни претенции;

4.  огато сте възразили срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали нашите легитимни основани€ за обработка имат преимущество пред ¬ашите интереси.

¬ изброените случаи можем да извършваме обработване на съответните лични данни, различно от т€хното съхранение, единствено с ¬ашето съгласие или за установ€ването, упражн€ването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основани€ от обществен интерес за –епублика Ѕългари€ или за ≈вропейски€ съюз.

 

9.7. ѕраво на преносимост на данните

¬ие имате право да получите личните данни, които ¬и зас€гат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпреп€тстване от наша стана, когато:

1. ќбработваме данните въз основа на ¬ашето съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между ¬ас и нас.

2. ќбработването се извършва по автоматизиран начин.

«а целите на упражн€ването на правото си на преносимост на данните, ¬ие имате право да получите пр€ко прехвърл€не на личните ¬и данни от ƒерида ƒенс ќќƒ към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

 

9.8 ѕравото на жалба до надзорен орган

јко см€тате, че обработваме личните ¬и данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, ќбщи€ регламент относно защитата на данните и «аконна за защита на личните данни, ¬ие имате право да подадете жалба до надзорни€ орган в държавата членка на ≈вропейски€ съюз на обичайното ¬и местопребиваване, м€сто на работа или м€сто на предполагаемото нарушение.

¬ –епублика Ѕългари€ компетентни€т надзорен орган е  омиси€та за защита на личните данни.

 

10. »нформаци€ за ползвателите на услуги

јко ¬ие сте само ползвател на услуга (т.е. трето лице ¬и е подарило ваучер за услугата), обърнете внимание на следната информаци€:

1. ¬ашето име (а когато сте получили ваучера за услуги по пощата Ц и ¬аши€ адрес и телефонен номер) ни е предоставено от лицето, което е закупило ваучера за ¬ас.

2. ќчакваме да получим от ¬ас останалата информаци€ за ¬ас, посочена в т. 4.2, за да можем да ¬и предоставим услугата.

3. ўе продължим да обработваме ¬ашите личните данни в рамките на клиентски€ профил на лицето, което е закупило ваучера, и след предостав€нето на услугата съгласно т. 4.3.

4. ¬ие имате всички права на субект на данни съгласно т. 9 по-горе.

 

11. ѕромени

ѕри съществени промени в обсто€телствата, посочени в насто€щата ѕолитика, включително когато възнамер€ваме да обработваме личните ¬и данни за цел, различна от тази, за ко€то са събрани (и във всички случаи съгласно изисквани€та на приложимото законодателство), ще ¬и уведомим своевременно на посочени€ от ¬ас имейл адрес.