dpd

 

 

„Dance Port Derida” is a year-long training program in contemporary dance. The program is found by Derida Dance Centre and is sponsored by the „America for Bulgaria” foundation. For two consecutive years Derida Dance Centre is the only place in Sofia which offers dance training on a daily basis and free of charge. After the successful finish of the „Probiotic for the contemporary dance in Bulgaria” – a program for professional contemporary dancers, the team of Derida Dance and the „America for Bulgaria” foundation give an opportunity to beginners with no previous experience, but who show promise, to participate in the „Dance Port Derida” program. During the course of the program participants will be able to acquire a vast movement vocabulary and skills necessary for future development in the field of contemporary dance and physical theatre.

The program is divided into two modules:
*Module 1: Educational program for beginners
*Module 2: A training program for professional dancers


-Module 1:
What are the goals of this module?
*To prepare the participants both physically and mentally for the professional hardships in the world of dance
*To enrich the movement vocabulary of the participants without taking away from their artistic individuality.

Who can apply?
Anyone who seeks professional development in the field of contemporary dance can apply for participation in Module 1 of the Dance Port Derida program. No previous experience is required nor is any dance background education necessary. Auditions will be held to sort trough the candidates.

What is the time schedule of the program?
The program will start in February 2012 and will conclude in December 2012.
The program includes over 550 hours of dance classes and will be held from Monday to Friday between 5.00 and 7.00 p.m. Occasional workshops will be held with difference in length and intensity.

What does the program include?
During the course of the program a systematic approach will be used to further develop movement vocabulary and ways of self-expression.
The goal of the different classes is to increase strength, endurance and flexibility.

-Practical part:
*Training in contemporary dance, ballet, yoga, tai chi, break dancing, capoeira and stretching.
*Work with visual surroundings and stage lighting.
*Participation in open presentations in front an audience.
*Composition of movement/choreography.

Theoretical part:
*Ways of approaching movement.
*History of contemporary dance and physical theatre.
*Talks with guest choreographers/dancers.


How will the dancers level be evaluated?
During the course of the program 4 presentations will be held presenting the results of the training so far. Participants who preform unsatisfactory will lose their part in the program.

What is to come after Dance Port Derida?
One of the main goals of the program is for the participants, who have finished successfully, to leave with extensive movement vocabulary, creative individuality and knowledge.
In the final part of the Dance Port Derida program participants will take part in a performance, produced by Derida Dance company.
Participants who have successfully finished the Dance Port Derida program will be able to take part in future projects scheduled for 2013.

How to apply?
Everyone who wants to apply for the Dance Port Derida has to send a european standard CV to Derida Dance Center's e-mail address - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it until the 20th of January 2012. Between the 20th and 30th of January three workshops will be held. After that applicants will be selected.
-Module 2

What are the goals of this module?
*To keep the dancers conditioned
*To create contacts with participants of the program and guest choreographers
*To better the physical capabilities of the participants

Who can apply?
Module 2 of the Dance Port Derida program aims at dancers who have dance education background, as well as artists who have participated in at least 5 contemporary dance projects.

What is the time schedule of the program?
The program will start in February 2012 and will conclude in December 2012. All classes and workshops will be held in the weekdays.

How to Apply?
Everyone who wants to apply for this module has send an application form to Derida Dance Center's e-mail address - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Participants in Module 2 pay an admission fee of 15lv. between the 1st and 10th of the month they want to take part in the program.

 

Dance Port Derida е едногодишна обучителна и тренинг програма в областта на съвременния танц, разработена от Derida Dance и финансирана от Фондация “Америка за България”. За втора поредна година Derida Dance Center е мястото в София, което ще предлага безплатен ежедневен тренинг за подържане на добра физическа кондиция. След успешното приключване на „Пробиотик за Съвременния Танц в България”,  програма насочена към професионалните танцьори, през 2012 година екипът на Derida Dance и Фондация “Америка за България” предоставят нова възможност за безплатно включване в програмата Dance Port Derida  на желаещи без опит, но с творчески потенциал за развитие. В продължение на една година те ще имат възможност да изградят стабилна танцова основа и умения за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър.

Включването в програмата става по два модула:
 
Модул 1-  Обучителна програма за начинаещи
Модул 2- Тренинг програма за професионални танцьори

Модул 1:
Какви са целите на модула?
Да подготви психофизиката на участниците за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър. Да развие и обогати движенческата култура и атлетичност на участниците, запазвайки тяхната творческа индивидуалност.
Кой може да кандидатства?
За включване в Модул 1 на програмата Dance Port Derida могат да кандидатстват всички желаещи да се занимават активно със съвременен танц. Не се изисква предишен опит, както и образование свързано с танцовото изкуство. Ще бъде реализирана предварителна селекция за избор на участници.
 
Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012г. и приключва в края на същата годината.
Обучителната програма включва над 550 часа и  ще бъде провеждана от понеделник до петък в интервала между 17:00 и 19:00 часа. Периодично ще бъдат организирани уъркшопи и презентации с различна интензивност и продължителност.

Какво включва обучението?
Ще бъде реализиран систематизиран подход, целящ да развие възможностите за движение и себеизразяване.
Чрез организираните класове се цели повишаване  на силата, издръжливостта и гъвкавостта.     
Практическа част:
-Тренинг: съвременен танц, класически балет, йога, тай чи, брейк денс, капоейра, стречинг.
-Взаимодействие с видео среда и сценично осветление.
-Участие в отворени презентации пред публика.
- Композиция на движението.

Теоретична част:
-Идейно структуриране.
-История на съвременния танц и физически театър.
-Разговор- беседи с гостуващи хореографи и танцьори.


Как ще бъде определяно нивото на участниците по време на обучението ?
През  целият период ще бъдат организирани четири презентации, на които ще бъдат представени  резултатите от проведеното обучение. Участниците, които не покажат задоволителен напредък в съответният етап от обучението ще загубят правото си да посещават тренингите от програмата.

Какво предстои след края на „Dance Port Derida”?
Една от основните цели на програмата е приключилите успешно обучителната програма да разполагат с богата движенческа култура, творческа индивидуалност и познания- предпоставка за активна творческа ангажираност и бъдещо професионално израстване.
В последния етап от протичането на програмата Dance Port Derida, участниците ще бъдат включени в спектакъл, продуциран от компанията. Успешно завършилите Dance Port Derida ще могат да се включат в проекти програмирани за 2013 година.

Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на е-мейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   до 20 януари 2012година. В периода от 20 до 30 януари 2012 ще бъдат проведени три работни ателиета. След тяхното приключване ще бъдат обявени селектираните участници.

При липса на присъствие, равняващо се на 75% от часовете, се отнема възможността за обучение.


Модул 2:

Какви са целите на модула?
Да предостави възможност за подържане на добра физическа кондиция.
Да провокира създаване на нови контакти и бъдещи сътрудничества между участниците в програмата и гостуващите хореографи.
Да подобри професионалните качества и конкурентноспособност на артистите в областта.

Кой може да кандидатствa?
Модул 2 от Dance Port Derida е насочен към танцьори, завършили профилираните учебни заведения, както и артисти с реализирани не по-малко от пет проекта в областта на съвременния танц .

Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012г. и приключва в края на същата годината. Всички екзерсиси и уъркшопи ще се провеждат в делнични дни, с различна интензивност.

Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на е-мейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   до 20 януари 2012година. Кандидатите от  Модул 2  заплащат административна такса от 15 лева между първо и десето число за месеца в който биха желали да участват.

 
fineworld.info