:
 
 
     
Описание
Уъркшопът е подходящ за средно ниво и непрофесионални танцьори!
Заглавие: Hi Tec Tools Уъркшоп с Томас Даниелис
Номер: 49/18
Статус: Крайният срок изтече!
Начало: Събота, Юни 23, 2018 at 12:00
Край: Неделя, Юни 24, 2018 at 17:30
Крайна дата за резервации: Събота, Юни 23, 2018 at 10:00
Целева група: 40
Местоположение: Derida Dance Center, бул. Сливница 245

image 2

>>>Hi Tec Tools Уъркшоп с Томас Даниелис<<< 

 

Уъркшопът е подходящ за средно ниво и непрофесионални танцьори!

Hi Tec Tools е физически изискващ клас, при който си играем с различни принципи, скорост, динамика и координация, за да предизвикаме тялото. Динамичното изравняване и архитектурата на тялото се използват, за да се разбият секуенции на движение на основни принципи, пораждащи движението. Работим с тези принципи като с матрица, настройвайки ги според нуждите за постигане на ликвидност и безопасно състояние на тялото. Предлагам своя движенческа лексика, която се е ооформила в резултат на собствения ми опит като танцьор и хореограф. 

Hi Tec класът включва текника под, среда, въртене, упражнения за баланс и скорост, скокове, понякога свързани с работа с партньор. 

 

Дати:

23-ти юни: 12:00 - 14:00

24-ти юни: 15:30 - 17:30

Цена: 40  лв.

***

Томас Даниелис е артистичен директор на танцова компания FEYNMEN.

Неговият креативен фокус е ориентиран към смесване на визуални/дигитални изкуства и движение/танц. Tой преследва разбирането и концептуализацията за перформативното присъствие в пространството, което го довежда до по-далечни проучвания на свойствата на светлините, както и креативното избягване във фотографии. Даниелис е познат със създаването на специфични похвати и иновативен движенчески език за всеки един от неговите проекти и това продължава да изненадва публиката. Неговите спектакли са представяни в над 20 страни и са определени като иновативни, свежи, докосващи и вдъхновяващи. Неговите продукции включват светлинен-видео-танцов пърформанс “Landscapes” (2011), силно движенческо и емоционално „Locus” (2016), изключително физически танцов пърформанс Suites (2016) признат за подхода си към копозицията, движенческия език и разбирането на музиката на Й.С.Бах.

Томас Даниелис завършва магистратура в Aкадемията за музика и драматични изкуства, Братислава, Словакия. Томас е танцувал с Ardent Body Communication/Frey Faust (Франция, 1999-2000, 2002-2003), Cie.Felix Ruckert (Берлин, 2000), Cie. W.Domer (Виена, 2009-2013), Freyer Ensemble (Берлин, 2011), Granhoj Dance (Орхус, 2012-2015) и др.

Освен работата си като хореограф и изпълнител, Томас Даниелис е развил система от технически и импровизационни класове. Преподавал е в Raffinerie Dasncetrum Jette (Брюксел), TQW (Виена), Tanzhaus NRW (Дюселдорф), Hot Summer (Киото), Dansehallerne (Копенхаген), CODARTS (Ротердам) и др.

Томас Даниелис е бил асистент на Дейвид Замбрано и Фрей Фауст (1998/9 – 2004), Артистичен директор на Int. Buehnenwerstatt Tanztheater Festival (Graz, 2011-2013). От 2013 г. той е директор на IG Tanz Steiermark.

През 2017 г. Даниелис създава FEYNMen – колектив от артисти занимаващи се в сферата на танците, пърформанса, визуални изкуства и музика.

FEYNMen – Томас Даниелис е подкрепен от Stadt Graz – Kulturamt, A9 Land Steiermark, OKF и BKA Австрия, Slovak Arts Council.

 

Тук можете да намерите повече информация за Томас Даниелис и неговите артистични проекти: https://www.tomasdanielis.com/shows/videolinks/  

-----------------------

>>>HI Tec Tools Workshop w/ Tomas Danielis<<<

 

The Workshop is for intermediate and nonprofessional dancers!

Hi Tec Tools is physically demanding class where we play with different principles, speed, dynamic and coordination to challenge body. Dynamic alignment and body architecture are tools used to break down movement sequences to basic principles driving movement. We work with these principles, as matrix adjusting them according to needs to achieve “liquid” and safe state of body. I offer my own movement vocabulary, which was shaped from my experience as a dancer and choreographer. 

Hi Tec class includes floor work, up side down, standing work, spins, stability and speed exercises, jumps, sometimes connected with basic partnering. 

 

When?

23 June - 12:00 - 14:00

24 June - 15:30 - 17:30

Price: 40 lv

***

Tomas Danielis is an artistic director of dance company FEYNMEN. 

His creative focus is oriented at crossover between visual/digital arts and movement/dance. While accomplished dancer he pursue the understanding and conceptualization performative presence via space, which led him to further investigate the properties of lights as well as creative escape into photography. Danielis is known to create specific set of tools and innovative movement languages for each of his project and thus keep surprising. His works were presented in more than 20 countries and referred to as innovative, fresh, touching and inspiring. His productions include light art-video-dance performance Landscapes (2011), emotionally powerful and moving Locus (2016), exceptionally physical pure dance performance Suites (2016) acclaimed for approach to composition, movement language and understanding of J.S.Bach.

Tomas Danielis received MA at the Academy of Music and Drama Arts, Bratislava, Slovakia. Tomas Danielis danced with Ardent Body Communication/Frey Faust (France, 1999-2000, 2002-2003), Cie. Felix Ruckert (Berlin, 2000), Cie. W.Dorner (Vienna, 2009-2013), Freyer Ensemble (Berlin, 2011), Granhøj Dance (Aurhus,2012-2015) and others.

Apart from his work as a choreographer and performer, Tomas Danielis has developed a set of technique and improvisation classes. He tought classes and workshops at Raffinerie, Dasncetrum Jette Brussels, TQW Vienna, Tanzhaus NRW Düsseldorf, Hot Summer Kyoto, Dansehallerne Copenhagen, CODARTS Rotterdam and others.

Tomas Danielis was assistant of David Zambrano and Frey Faust (1998/9 - 2004), Artistic Director of Int. Buehnenwerstatt Tanztheater Festival (Graz, 2011-2013). Since 2013 he is the Director of IG Tanz Steiermark.

In 2017 Danielis founded FEYNMen - collective of artists dealing with dance, performances, visual arts and music.

FEYNMen - Tomas Danielis is supported by Stadt Graz - Kulturamt, A9 Land Steiermärk, ÖKF and BKA Österreich, Slovak Arts Council.

More about Tomas and his work you can find here: https://www.tomasdanielis.com/shows/videolinks/