:
 
 
     
Description
Welcome to Derida Dance latest performance - "MAYDAY"
Title: MAYDAY 18/10 - Dance Performance by Derida Dance
Number: 55/14
Status: Closing date exceeded
Begin: Saturday, October 18, 2014 at 21:00pm
End: Saturday, October 18, 2014 at 22:00pm
Closing date: Saturday, October 18, 2014 at 19:00pm
Location: Derida Dance Center, 245, Slivnitsa Blvd, floor 4
Fees: Лв. 12.00 per person

 Mayday-web-A day after the premiere the dance production MAYDAY got invitations for two of the most significant festivals: ITF "Varna Summer" and "One Dance Week".

 

The news today: “Reducing purchases of bonds in recent months does not mean according to Yellen, that Fed takes this obligation less seriously”………”The interpretations of women’s body shapes will not be limited to pears and apples”………………..”It can be concluded that the edition gives a relatively accurate idea about Prever’s creative work. The quality of the translation helps a lot for that.”….

 

The name is “Mayday” – a word internationally recognized as a call for help in an emergency situation. The performance is a detective magnifying glass through which the observers will see the bulging shapes of communicative chaos in a dynamic competitive environment. The development of technologies helps us exchange information. In the multimedia performance “Mayday” the exchange of messages is incessant but even that doesn’t help the need of “emergency traffic”* that remains in protagonists while trying to survive.

 

*Emergency traffic is an exchange of electronic messages, for giving or receiving emergency signals when people’s lives are under imminent danger and they need immediate help.

Team:
Concept and Choreography: Jivko Jeliazkov
Dance: PHILIP MILANOV, PETYA MUKOVA, MILENA VIDENOVA
Stage design: ARCH. RALITSA ZORTEVA
Multimedia: POLINA STOYANOVA (JO IYAA)
Music: IVAN SHOPOV (COOH / BALKANSKY)
Producer: ATANAS MAEV

This project is realized with the financial support of Bulgarian Ministry of Culture.

 


 

 

Новините днес:

Намаляването на покупките на облигации през последните месеци не означава според Йелън, че Фед взема по-малко на сериозно това задължение.“..................... Формите на жените вече няма да бъдат ограничавани само до круши и ябълки!“............... Може да се каже, че като цяло томчето дава една сравнително точна представа за творчеството на Превер. За това спомага много и качеството на превода“......................

Името е “Mayday” – дума, международно приета като вик за помощ в бедствена ситуация. Спектакълът е детективска лупа, през която зрителите ще разпознаят изпъкналите форми на комуникационния хаос в една динамично развиващата се конкурентна среда. Развитието на технологиите помага да обменяме информация, въпреки разстоянията помежду ни. В мултимедийния пърформанс „Mayday“ обмяната на съобщения е непрестанна, но въпреки това необходимостта от „аварийна“ комуникация* остава в търсене на собственото оцеляване.

 

*Аварийната комуникация (Emergency traffic) е обмен на електронни съобщения,за излъчване и приемане на сигнали за бедствие, когато живота на хората се намира под непосредствена и неизбежна опасност, и те се нуждаят от незабавна помощ.

 

Екип:
Идея и хореография: ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
Танц: ФИЛИП МИЛАНОВ, ПЕТЯ МУКОВА, МИЛЕНА ВИДЕНОВА
Сценография: Арх. РАЛИЦА ЗОРТЕВА
Mултимедия: ПОЛИНА СТОЯНОВА (JO IYAA)
Музика: ИВАН ШОПОВ (COOH / BALKANSKY)
Продукционен мениджър: АТАНАС МАЕВ

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.