:
 
 

Африканска танцова експресия - старт на курса за начинаещи

For English scroll down
------------------------------------
Със старта на сезон 2017/2018 на Derida Dance Center, даваме начало на група за начинаещи по Африканска танцова експресия с Мария Коса.
1 2
В традиционните африкански танци намираме корените на много от модерните танцови течения – джаз, хип-хоп, танго, салса, зук, кизомба, денсхол, брейк. Те се характеризират с високо ниво на използвана енергия, връзка със земята, полицентричност. При майсторите на традиционни танци се позволява импровизация само когато първите са научили до съвършенство зададената им форма. Много често музикантите са и танцьори, а танцьорите – музиканти.


При модерните африкански танци се наблюдава примес от традиционни движения и тяхното развитие, влияние от западните танцови тенденции, както и висока доза лична ипровизация. Примери за модерни африкански танци са афро хаус, кудуро, кукере, азонто, сукус и др.

Сред едни от най-значимите танцьори и хореографи, които изследват африканския танц като основа и вдъхновение за тяхната работа, са Alvin Ailey и Katherine Dunham.

В часовете по Африканска танцова експресия ще изследваме тялото си, взаимодействието ни с околната среда и с хората, присъстващи в залата. Ще се учим как да чуваме музиката с телата си и как да си „играем“ с нея. Класът преминава през загрявка, движенческа комбинация и различна танцова игра, според целите на конкретното занятие. Африканска танцова експресия е клас, който е еднакво полезен както за начинаещи танцьори, така и за професионалисти.

Мария Косса
Мария Косса е артист-изследовател с корени от Мозамбик. Работи с танцьори и хореографи от България, Танзания, Уганда, Кот д‘Ивоар, Нигерия, Гана. Преподава в Dance Station Paradise, в Dance Station NDK, в Studio Dance Zone. През 2016г. е съорганизатор на първото в България честване Ден на Африка с дневна и вечерна програма. Съосновател е на сдружение Културовеци, чиято мисия е да осъществява диалог между българската и африканските култури. През декември 2016г. Мария създава Африканска танцова експресия – експериментални класове, които целят развитие на танцьора и усъвършенстване на „Аз-а“ чрез езика на африканските танци.

График: неделя от 14:30 - 16:00
Цени: http://www.derida-dance.com/qs/bg/za-lyubiteli/tzeni

---------------------------------------------------

As the new season 2017/2018 at Derida Dance Center starts, we are giving also а start of a new African dance expresion group with Maria Cosa.

10509492 819475998146725 1430702519637148226 n
 In the traditional African dance moves we find the roots of many modern dance flows such as jazz, hip-hop, tango, salsa, zuk, kizomba,dancehall and break. They are characterized with a high level of used energy, a connection with the earth and polycentrism. When it comes to professionals, the improvisation is allowed only when the first know perfectly the particular form. Usually the musicians are also dancers and vice versa.

There is often a combination of traditional dance moves, developed ones, influence of west dance trends as well as a high dose personal improvisation. Examples of modern African dance are afro house, kuduro, kukere, azonto, sukus and ect.

Among one of the most significant dancers and choreographers who research African dance moves like a base and inspiration for their work are  Alvin Ailey and  Katherine Dunham.

During the African dance expression classes we will examine our bodies, the interaction with the environment and with the people in the hall. We will learn how to hear the music through our bodies and how to “play” with it. The class starts with a warm-up, then we have a move combination and different dance games according to the aims of the particular class. African dance expression is a class which is equally useful not only for the beginners but also for the professionals.

Maria Cossa
Maria Cossa is an artist from Mozambique. She works with dancers and choreographers from Bulgaria, Tanzania, Uganda, Code d'ivoire, Nigeria and Gana. She teaches at Dance Station Paradise, at Dance Station NDK, at Studio Dance Zone. In 2016 she is a coorganizer of the first in Bulgaria celebration of  Africa Day with a day and night program. She is also a cofounder of the association “Kulturoveci”. The mission of this association is to make a dialogue between the Bulgarian and the African cultures. In December 2016 Maria creates African dance expression- experimental classes which aim development of the dancer and elaboration on the personal level through the language of the African dance moves.

Schedulde: Sunday (2:30 p.m. - 4:00 p.m.)
Prices: http://www.derida-dance.com/qs/en/for-amateurs/prices