:
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
 
 

DPD Ballet 4


 аква е целта на програмата?

ѕрограмата Dance PORT Derida Ц  ласически балет е изц€ло насочена към класическите класове с високо ниво на детайлност: изграждане и повишаване на техническо майсторство, пируетна техника, скокове, поддръжки, вариации в разнообразна стилистика, които създават усещането за стил, подпомагат артистичността на изпълнителите и т€хната издръжливост. “€ цели да даде възможност за достигане на пълни€ потенциал на млади таланти чрез по-индивидуално внимание към всеки участник, което да спомогне за достигане на пълни€ им артистичен потенциал.

 

 ой може да кандидатства?

«а включване в програмата Dance PORT Derida Ц  ласически балет могат да кандидатстват всички желаещи да се занимават активно с класически балет, които са на възраст между 12 и 25 години и практикуват класически балет полу- или изц€ло професионално.  андидатите на възраст под 18 години следва да предостав€т контактите и на свой родител.

ѕрограмата е насочена към хора с предварителен опит, както и ученици от Ќ”“», търсещи повече възможности за развитие и по-индивидуална подготовка. ѕрограмата ще предостави възможност за работа в по-малки групи, в зависимост от възрастта и/или нивото на селектираните участници, към които ще бъде про€вено индивидуално отношение и внимание, с цел максимално положително отражение върху израстването и развитието на способностите им.

 акво включва обучението?

 

ѕрограмата работи с професионален екзерсис, който включва международно установената тренинг структура:

- работа на станка (плие, фондю, тандю, жете, ронд партер, фрапе, адажио, гранд батман);
- упражнени€ на среда с различен ракурс и преходи между елементите;
- пируетни комбинации;
- малко, средно и гол€мо алегро (скокове);
- палцова техника;
- дуетни комбинации.

 

 ои са преподавателите?

 

ќбучението ще вод€т изтъкнати професионалисти в сферата на класически€ балет като ћари€ √езенчова, яна ћаринова, ƒил€на Ќикифорова и јсен Ќаков.

 

 акви са услови€та на обучението?

 

ѕрограмата е напълно безплатна за всички участници, акцентът се постав€ върху редовното посещение на часовете и отговорното отношение към обучителни€ процес, преподавателите и инициативата на центъра.

 

 аква е продължителността на обучението?

 

ѕрограмата е с продължителност десет месеца и ще стартира на 9-ти юни 2017 година.  ласовете ще бъдат провеждани в петък вечер, както и събота и недел€ през ден€.

 

 ак ще бъде определ€но нивото на участниците по време на обучението?

 

ѕрез периода на обучение се организират презентации, на които се представ€т резултатите от проведеното обучение. ”частниците, които не покажат задоволителен напредък в съответни€ етап от обучението, ще загуб€т правото да продължат участието си в програмата.

 

DPD Ballet 21

 

 акво предстои след кра€ на обучението?

 

≈дна от основните цели на програмата е приключилите успешно обучителната програма да разполагат с богата движенческа култура, творческа индивидуалност и познани€- предпоставка за активна творческа ангажираност и бъдещо професионално израстване. 

 

 ак се кандидатства?

 

¬сички желаещи тр€бва да попълн€т формул€р за кандидатстване до 1-ви юни 2017 година. 

»збраните по документи кандидати ще бъдат поканени да участват в прослушване, което ще се проведе на 4-ти юни от 10:00 часа. ѕо време на ателието ще бъдат селектирани участниците в програмата.

 

ќбучителната и тренинг програма ƒенс ѕќ–“ ƒерида в направлени€та —ъвременен танц и  ласически балет, разработена от Derida Dance Center, се осъществ€ва с подкрепата на ‘ондаци€ "јмерика за Ѕългари€".

 

 

FABbw

 

 

LogoDDCblack