:
 
 
     
Описание
Целта на проекта „21&counting“ е да създаде представление, при което комуникацията (употребата на думи) и възприятието, приемането на реалността са основна тема.
Заглавие: 21&counting - Представление на Томас Даниелис
Номер: 48/18
Статус: Крайният срок изтече!
Начало: Събота, Юни 23, 2018 at 19:30
Край: Събота, Юни 23, 2018 at 20:30
Крайна дата за резервации: Събота, Юни 23, 2018 at 18:00
Местоположение: Derida Dance Center, бул. Сливница 245
Такса: Лв. 12.00 на човек

image 1

>>>21&counting - Представление на Томас Даниелис<<<

 

Хореография и изпълнение: Томас Даниелис 

Асистент: Луциус Мета

Звук и музика: Джордж Карлин, Й. С. Бах, архив

Костюми: Катарина Хейстингер

Кооперация: Потър Бебяк 

Целта на проекта „21&counting“ е да създаде представление, при което комуникацията  (употребата на думи) и възприятието, приемането на реалността са основна тема. Основан на иронични претекстове – празнично представление по случай 20 години на сцена, танцьор избира свои спомени и ги превръща в танцова форма, като медиатор между думи и комуникация – проект 21&counting цели да изследва употребата на политическа коректност и ефимизми като начини за бягство и в този смисъл, въвеждащи модерни проблеми – основна комуникация, приемането на обкръжаващата реалност, грешна употреба на думи и значения, липса на доверие в ценностите.

Тъй като темата на изследване е сериозна, компанията планира серия от резиденции в Nastupiste 1-12 Slovakia, S12 Bratislava, TanzfakturKoeln

21&counting е копродукция м2жду Белгия, Словакия и Австрия.

 

Томас Даниелис е артистичен директор на компания FEYNMEN.

Неговият креативен фокус е ориентиран към смесване на визуални/дигитални изкуства и движение/танц. Tой преследва разбирането и концептуализацията за перформативното присъствие в пространството, което го довежда до по-далечни проучвания на свойствата на светлините, както и креативното избягване във фотографии. Даниелис е познат със създаването на специфични похвати и иновативен движенчески език за всеки един от неговите проекти и това продължава да изненадва публиката. Неговите спектакли са представяни в над 20 страни и са определени като иновативни, свежи, докосващи и вдъхновяващи. Неговите продукции включват светлинен-видео-танцов пърформанс “Landscapes” (2011), силно движенческо и емоционално „Locus” (2016), изключително физически танцов пърформанс Suites (2016) признат за подхода си към копозицията, движенческия език и разбирането на музиката на Й.С.Бах.

Томас Даниелис завършва магистратура в Aкадемията за музика и драматични изкуства, Братислава, Словакия. Томас е танцувал с Ardent Body Communication/Frey Faust (Франция, 1999-2000, 2002-2003), Cie.Felix Ruckert (Берлин, 2000), Cie. W.Domer (Виена, 2009-2013), Freyer Ensemble (Берлин, 2011), Granhoj Dance (Орхус, 2012-2015) и др.

Освен работата си като хореограф и изпълнител, Томас Даниелис е развил система от технически и импровизационни класове. Преподавал е в Raffinerie Dasncetrum Jette (Брюксел), TQW (Виена), Tanzhaus NRW (Дюселдорф), Hot Summer (Киото), Dansehallerne (Копенхаген), CODARTS (Ротердам) и др.

Томас Даниелис е бил асистент на Дейвид Замбрано и Фрей Фауст (1998/9 – 2004), Артистичен директор на Int. Buehnenwerstatt Tanztheater Festival (Graz, 2011-2013). От 2013 г. той е директор на IG Tanz Steiermark.

През 2017 г. Даниелис създава FEYNMen – колектив от артисти занимаващи се в сферата на танците, пърформанса, визуални изкуства и музика.

FEYNMen – Томас Даниелис е подкрепен от Stadt Graz – Kulturamt, A9 Land Steiermark, OKF и BKA Австрия, Slovak Arts Council.

 

Билети: 12/10 (студенти и ученици)

----------------------------

>>>21&counting by Tomas Danielis<<<

The goal of the project "21&counting" is to create a performance where communication (use of words) and perception/acceptance of reality are main theme. Based on ironic pretexts - celebratory performance of 20 years on stage which is too late, dancer picking from his memories and putting dance form as best medium to talk about the words and communication, project "21&counting" wants to explore use of political correctness and euphemisms as escape routes from reality thus heralding modern problems with basic communication, acceptation of surrounding reality, misuse and abuse of words and meanings, lack of /trust in values during human encounters.As theme is quite serious goal of the company is to have a series of residencies in Nastupiste 1-12 Slova-kia, S12 Bratislava, TanzfakturKoeln.

21&counting is co-production project between Belgium, Slovakia and Austria.

choreography and performance: Tomas Danielis

assistant: Lucius Metta

sound and music: George Carlin, J.S.Bach, archive

costume: Katharina Heistinger

regie co-operation: Peter Bebjak

 

Tomas Danielis is an artistic director of dance company FEYNMEN.

His creative focus is oriented at crossover between visual/digital arts and movement/dance. While accomplished dancer he pursue the understanding and conceptualization performative presence via space, which led him to further investigate the properties of lights as well as creative escape into photography. Danielis is known to create specific set of tools and innovative movement languages for each of his project and thus keep surprising. His works were presented in more than 20 countries and referred to as innovative, fresh, touching and inspiring. His productions include light art-video-dance performance Landscapes (2011), emotionally powerful and moving Locus (2016), exceptionally physical pure dance performance Suites (2016) acclaimed for approach to composition, movement language and understanding of J.S.Bach.

Tomas Danielis received MA at the Academy of Music and Drama Arts, Bratislava, Slovakia. Tomas Danielis danced with Ardent Body Communication/Frey Faust (France, 1999-2000, 2002-2003), Cie. Felix Ruckert (Berlin, 2000), Cie. W.Dorner (Vienna, 2009-2013), Freyer Ensemble (Berlin, 2011), Granhøj Dance (Aurhus,2012-2015) and others.

Apart from his work as a choreographer and performer, Tomas Danielis has developed a set of technique and improvisation classes. He tought classes and workshops at Raffinerie, Dasncetrum Jette Brussels, TQW Vienna, Tanzhaus NRW Düsseldorf, Hot Summer Kyoto, Dansehallerne Copenhagen, CODARTS Rotterdam and others.

Tomas Danielis was assistant of David Zambrano and Frey Faust (1998/9 - 2004), Artistic Director of Int. Buehnenwerstatt Tanztheater Festival (Graz, 2011-2013). Since 2013 he is the Director of IG Tanz Steiermark.

In 2017 Danielis founded FEYNMen - collective of artists dealing with dance, performances, visual arts and music.

FEYNMen - Tomas Danielis is supported by Stadt Graz - Kulturamt, A9 Land Steiermärk, ÖKF and BKA Österreich, Slovak Arts Council.

Tickets: 12/10 (students)