:
 
 
     
Описание
Модерен танц Техника Limón Нова група за начинаещи с преподавател Албена Атанасова
Заглавие: Moдерен Танц - Техника Лимон/Нова Група за Начинаещи
Номер: 22/17
Статус: Крайният срок изтече!
Начало: Сряда, Октомври 04, 2017 at 20:30
Край: Събота, Ноември 04, 2017 at 21:30
Крайна дата за резервации: Сряда, Октомври 04, 2017 at 20:00
Местоположение: Derida Dance Center, бул. Сливница 245
Такса: Лв. 8.00 на човек

Limon 4

For English scroll down

-----------------------------

Модерен танц Техника Limón 

Нова група за начинаещи с преподавател Албена Атанасова

Албена Атанасова има 35-годишен опит в сферата на модерния и съвременен танц като изпълнител и преподавател.

"За мен това е път към себепознание. Всеки ден се изправям на танцовата пътека с вяра и любов, сама или с учениците си. Тази пътека е безкрайна. Ще се радвам да сме заедно в този отрязък."

Albena.Atanasova

 

За Техника Limón: Следвайки принципите на учителката си Doris Humphrey, основната цел на Limón е била да изрази личните си взаимоотношения със заобикалящата го среда чрез органично движение. Техника му не е кодирана, а е разпределена между разнообразни физически крайности: падане и възстановяване, отскачане, тежест, прекъсване и продължаване на движението, изолация. Той вярвал, че една структурирана техника би ограничила креативността, която е била основата на учението му. По този начин той давал възможност на учениците си да намерят своето собствено движение и лична уникалност. Има много думи и идеи, които са пряка асоциация към техниката на Limón, като например хуманизма му, използването на дъха, музикалността, лиричността и драматичните ѝ качества; въпреки това, преобладаващият консенсус е, че движението винаги е изражение на човешкия дух.

График: Сряда - 20:30 ч.

Цениhttp://www.derida-dance.com/qs/bg/za-lyubiteli/tzeni 

----------------------------------

Modern dance Limón Technique 

New group for beginners with Albena Atanasova

Albena Atanasova has 35 years of experience in the field of modern and contemporary dance as a performer and a teacher.

"For me, this is a path to self-knowledge, every day I stand on the dance path with faith and with love, alone or with my students;  this path is infinite and I will be glad to be together  with you in this part of it."

 

About Limón Technique: Following the principles of his teacher Doris Humphrey, Limón's main goal was to express his personal relationships with the surrounding environment through an organic movement. His technique is not encoded, but it is divided into a variety of physical extremes: fall and recovery, rebound, gravity, interruption and continuation of movement, isolation. He believed that a structured technique would limit the creativity that was the basis of his teachings. In this way, he gave his students the opportunity to find their own movement and personal uniqueness. There are many words and ideas that are a direct association to Limón's technique, such as his humanism, the use of breath, musicality, lyricism and dramatic qualities; However, the prevailing consensus is that movement is always an expression of the human spirit.

Schedule: Wednesday - 8:30 p.m.

Priceshttp://www.derida-dance.com/qs/en/for-amateurs/prices